Nahrávám...

Odbor protiepidemický

Úvod / O nás / Odbor protiepidemický

Státní zdravotní dozor tohoto odboru je veden:

 • v oblasti problematiky infekčních nemocí, předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění v populaci i ve zdravotnických zařízeních
 • ve státních i nestátních lůžkových a ambulantních zdravotnických zařízeních. Kontroly provádí na základě plánu kontrolní činnosti a podle schváleného provozního řádu
 • při plánování, řízení a kontrole pravidelného očkování ve smyslu platné legislativy
 • při kontrole účinnosti sterilizátorů

Další činnosti odboru:

 • při výskytu infekčního onemocnění provádí konkrétní opatření k zabránění přenosu na další osoby a k ochraně osob, které již byly v kontaktu s nemocným
 • jsou vedeny registry infekčních onemocnění
 • provádění sběru dat o výskytu přenosných onemocnění na člověka v rozsahu povinných hlášení dle zákona č.258/2000 Sb. Data jsou hodnocena, analyzována a poskytovány informace o trendech a výskytech infekčních onemocnění
 • informační systém imunizace dětí (ISID), který zabezpečuje zvaní dětí na pravidelné očkování. Tento systém komunikuje s dìtskými lékaři a rodiči dítěte, jejichž dítě zve formou poštovní pozvánky k očkování
 • sleduje proočkovanost jak dětí, na které se vztahuje povinné očkování, tak osob, které podléhají zvláštnímu či mimořádnému očkování
 • posuzuje z epidemiologické stránky infekční choroby v souvislosti s výkonem povolání
 • pro nově registrované lékaře schvaluje návrhy provozních řádù a případné změny již schválených provozních řádù
 • provádí prevalenční studie výskytu infekčních onemocnění v nemocničních zařízeních, šetření rezistentních kmenù bakterií

Informace o pandemické chřipce


ZákonyProváděcí právní předpisyJiné právní předpisy


 • usnesení vlády č.1271/2006, o Pandemickém plánu České republiky pro případ pandemie chřipky vyvolané novou variantou chřipkového viru
 • instrukce č. 55/1955 Věstníku Ministerstva zdravotnictví o dezinfekci sanitních vozidel
 • sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 96/2001 Sb.m.s. o Úmluvě o lidských právech a biomedicině (čl. 5 až 9, 26)
 • metodický návod Ministerstva zdravotnictví č. 18875/2005/OZP postup při ochraně před vznikem a šířením vztekliny u lidí po poranění zvířetem-doporučený standard
 • metodický pokyn č. 19763/2005 hygienické zabezpečení rukou ve zdravotní péči
 • metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví č. HEM-370-22.1.01/3238 zajištění hlášení, diagnostiky a léčení Creutzfeld-Jakobovy nemoci (CJN) a nové varianty této nemoci (nvCJN)
 • MZDR 36368/2007 METODICKÝ POKYN Prevence virového zánětu jater
 • metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví č. HEM-370-23.4.99 K zajištění programu surveillance legionelóz
 • metodický návod Ministerstva zdravotnictví č .ZP13/2001 pro nakládání s odpadem ze zdravotnických zařízení
 • metodický návod č. HEM-370-24.9.02/26432 k zajištění surveillance programu invazivních onemocnění způsobených H influenzae b
 • metodický návod č. HEM-3769-3.2.03 k řešení problematiky infekce HIV/AIDS V České republice
 • doporučené standardy č. HEM-370-29.10.02/30201 definice případů pro hlášení infekčních onemocnění
 • Metodické doporučení ZP36/2007 k nakládání s odpady ze zdravotnictví - z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení


Odkazy


2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005