Nahrávám...

Odbor hygieny obecné a komunální

Úvod / O nás / Odbor hygieny obecné a komunální

Odbor hygieny obecné a komunální zajišťuje činnosti preventivního dozoru a státního zdravotního dozoru, posuzování územních plánů obcí a měst včetně jejich změn, posuzování projektových dokumentací v působnosti HOK a účast na kolaudacích (zkušební provoz, trvalé užívání stavby) a změnách užívání staveb k jinému účelu než byla stavba schválena - v oblasti životních podmínek a komunální hygieny

Odbor hygieny obecné a komunální se dělí na

 • Oddělení hygieny obecné a komunální

  Služby péče o tělo

  • holičství, kadeřnictví, pedikura, kosmetika, solaria, masáže, rekondiční a regenerační služby (fitnesscentra, aerobic, spinning…), manikura, modeláž nehtů, piercing, tetováže, permanentní make up
  • ubytovací zařízení
  • schvalování provozních řádů dané provozovny
 • Oddělení územního plánování a hluku
  • podílí se na vytváření územních plánů sídelních útvarů i velkých územních celků
  • posuzuje projektovou dokumentaci pro územní řízení a stavební řízení z hlediska hlukové problematiky na chráněné venkovní prostory, chráněné venkovní prostory stavby a chráněné vnitřní prostory
  • zabývá se řešením problematiky hluku v mimopracovním prostředí - podněty
  • posuzuje projektovou dokumentaci z hlediska neionizujícího záření (elektrická a magnetická pole a elektromagnetické záření o frekvenci do 1,7•1015 Hz )
  • Zabývá se řešením problematiky neionizujícího záření v mimopracovním prostředí - podněty
  • vydává stanoviska – vyjádření v procesu EIA, SEA a IPPC
  • provádění kontrolní činnosti v zařízeních se schváleným integrovaným povolením z hlediska ochrany veřejného zdrav
 • Oddělení hygieny vody
  • posuzuje projekty zásobování obyvatelstva pitnou vodou, úpravny pitné vody, vodárenské technologie, výrobky přicházející do styku s pitnou vodou
  • posuzuje projekty venkovních koupališť, krytých bazénů, rehabilitačních bazénů
  • schvaluje provozní řády koupališť, saun a služeb epidemiologicky závažných
  • kontroluje kvalitu pitné vody ve veřejných vodovodech včetně plnění povinností provozovatelů vodovodů a malých vodních zdrojů (studny), které slouží k veřejnému zásobování pitnou vodou
  • kontroluje podmínky provozu koupališť, krytých bazénů a saun včetně sledování kvality vody
  • Plní povinnosti vyplývající ze zákona č.256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném znění.


Zákony


 • zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
 • zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 • zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů
 • zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
 • zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
 • zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)
 • zákon č. 120/2002 Sb. o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
 • zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
 • zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší

Prováděcí právní předpisyJiné právní předpisy
Odkazy


2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009

2008

2006