Nahrávám...

Legislativa - hygiena práce

Úvod / Občanům / Legislativa - hygiena práce

ZákonyProváděcí právní předpisyJiné právní předpisy


  • metodický pokyn č. HEM-340-10.9.04/25387 k postupu stanovení PEL a NPK-P látek neuvedených v nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů
  • metodický návod ZN: 22139/2011 k zajištění jednotného postupu při ověřování podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemoci z povolání a ohrožení nemocí z povolání
  • směrnice 49/1967 Věst. MZd ministerstva zdravotnictví o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, (Směrnice ministerstva zdravotnictví zaslané dne 21. prosince 1967 odborům zdravotnictví KNV a NV hl. m. Prahy a registrované ve Sbírce zákonů - částka 2 ze dne 12. ledna 1968)
  • Metodický pokyn MZČR, kterým se stanoví postup při zařazení práce s vibracemi do kategorie druhé, třetí nebo čtvrté, č.j. 81954/2011/OVZ ze dne 22.12.2011

Evropská legislativa


  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č.1907/2006
  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/796/EHS a směrnic Komise 91/155 /EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES