Nahrávám...

Legislativa - hygiena obecná a komunální

Úvod / Občanům / Legislativa - hygiena obecná a komunální

Zákony


  • zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
  • zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů
  • zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
  • zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů
  • zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
  • zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)
  • zákon č. 120/2002 Sb. o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
  • zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
  • zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší

Prováděcí právní předpisyJiné právní předpisy